ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-06-01 13:42:49
2แบบฟอร์มการขอยืมเวชระเบียน หน่วยงานสิทธิบัตรและเวชระเบียน2018-06-01 13:40:58
3ใบมอบหมายงาน2018-06-01 13:35:41
4แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ2018-06-01 13:35:10
5ใบสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว2018-06-01 13:34:29
6ใบรายงานสาเหตุของการเจ็บป่วย (แนบใบลาป่วย )2018-06-01 13:33:10
7ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน2018-06-01 13:32:46
8ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและศึกอบรมภายในประเทศ2018-06-01 13:32:18
9คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:31:54
10แบบบันทึกขอเบิกเงินสวัสดิการ2018-06-01 13:31:03
11แบบใบขอยกเลิกวันลา2018-06-01 13:30:33
12ใบขอย้าย2018-06-01 13:30:11
13ใบสำคัญรับเงิน2018-06-01 13:29:26
14ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:29:00
15ขออนุญาตไปราชการ2018-06-01 13:28:32
16แบบฟอร์มรายงานกลับจากอบรม2018-06-01 13:26:35
17แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New)2018-06-01 13:12:10
18ใบส่งซ่อม/จัดทำ2018-06-01 13:08:32
19แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-03-06 12:06:24