ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New) ไฟล์ Word2019-01-21 09:39:26
2ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบ25612018-12-13 11:06:28
3แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-06-01 13:42:49
4แบบฟอร์มการขอยืมเวชระเบียน หน่วยงานสิทธิบัตรและเวชระเบียน2018-06-01 13:40:58
5ใบมอบหมายงาน2018-06-01 13:35:41
6แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ2018-06-01 13:35:10
7ใบสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว2018-06-01 13:34:29
8ใบรายงานสาเหตุของการเจ็บป่วย (แนบใบลาป่วย )2018-06-01 13:33:10
9ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน2018-06-01 13:32:46
10ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและศึกอบรมภายในประเทศ2018-06-01 13:32:18
11คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:31:54
12แบบบันทึกขอเบิกเงินสวัสดิการ2018-06-01 13:31:03
13แบบใบขอยกเลิกวันลา2018-06-01 13:30:33
14ใบขอย้าย2018-06-01 13:30:11
15ใบสำคัญรับเงิน2018-06-01 13:29:26
16ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:29:00
17ขออนุญาตไปราชการ2018-06-01 13:28:32
18แบบฟอร์มรายงานกลับจากอบรม2018-06-01 13:26:35
19แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New)2018-06-01 13:12:10
20ใบส่งซ่อม/จัดทำ2018-06-01 13:08:32