ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบ25612018-12-13 11:06:28
2แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-06-01 13:42:49
3แบบฟอร์มการขอยืมเวชระเบียน หน่วยงานสิทธิบัตรและเวชระเบียน2018-06-01 13:40:58
4ใบมอบหมายงาน2018-06-01 13:35:41
5แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ2018-06-01 13:35:10
6ใบสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว2018-06-01 13:34:29
7ใบรายงานสาเหตุของการเจ็บป่วย (แนบใบลาป่วย )2018-06-01 13:33:10
8ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน2018-06-01 13:32:46
9ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและศึกอบรมภายในประเทศ2018-06-01 13:32:18
10คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:31:54
11แบบบันทึกขอเบิกเงินสวัสดิการ2018-06-01 13:31:03
12แบบใบขอยกเลิกวันลา2018-06-01 13:30:33
13ใบขอย้าย2018-06-01 13:30:11
14ใบสำคัญรับเงิน2018-06-01 13:29:26
15ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:29:00
16ขออนุญาตไปราชการ2018-06-01 13:28:32
17แบบฟอร์มรายงานกลับจากอบรม2018-06-01 13:26:35
18แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New)2018-06-01 13:12:10
19ใบส่งซ่อม/จัดทำ2018-06-01 13:08:32
20แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-03-06 12:06:24