หน่วยงาน งานกายภาพบำบัด (Physical Therapy)

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

 

ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วย ผู้พิการและประชาชนทั่วไปอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุมด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ป้องกันโรค รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ อย่างต่อเนื่องโดยผู้รับบริการปลอดภัยและเกิดความพึงพอใจ

เวลาราชการ

จันทร์ - ศุกร์    08.00 - 16.00 น.

โทรศัพท์ 045-399112  ต่อ  164   [วันและเวลาทำการ]

SMMHOSPITAL