หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์หน้าที่และเป้าหมาย ให้การดูแล รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ แบบองค์รวม ตามมาตรฐาน วิชาชีพแพทย์แผนไทย
เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัย ประทับใจบริการ

ขอบเขตการให้บริการ ให้บริการนวด อบ ประคบ ทับหม้อเกลือ ใช้สมุนไพรและให้คำแนะนำ โดยไม่เลือกปฏิบัติในเวลาราชการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00น.-16.00 น.

นอกเวลาราชการ วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 น.- 20.00 น.

โทรศัพท์ ติดต่อ/จองคิว  045-399112  ต่อ 119   [วันและเวลาทำการ]งานแพทย์แผนไทยประกอบด้วย 3 งานหลัก ได้แก่

1.งานเวชกรรมแผนไทย มีหน้าที่ ให้การดูแล รักษา โดยการ นวด อบ ประคบ และใช้ยาสมุนไพร
2.งานส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู มีหน้าที่ ให้การบริบาลหญิงหลังคลอด ให้สุขศึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ออกเยี่ยมบ้าน และออกร่วมกิจกรรมตามนโยบาย
3.งานบริหารและวิชาการ มีหน้าที่ วางแผนจัดระบบงานในหน่วยงาน กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผน และโครงการ พัฒนาแผนงานตามนโยบาย เป้าประสงค์ ผลลัพธ์ของขบวนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด วิเคราะห์ข้อมูลและส่งรายงาน

SMMHOSPITAL