กลุ่มงาน เวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

หน่วยงาน เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

 

             ให้บริการในระดับปฐมภูมิ ด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ และบริการการรักษา ในเวลาราชการ 8.00-16.00น. แก่ประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบในเขตตำบลนาคำ 17 หมู่บ้าน โดยรูปแบบบริการแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่การบริการในสถานบริการและการดำเนินงานในชุมชน ภารกิจการบริการที่สำคัญ มีดังนี้ งานอนามัยแม่และเด็ก ,งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน,งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค,งานอนามัยวัยทำงานและการวางแผนครอบครัว,งานผู้สูงอายุ ,งานโรคติดต่อและการควบคุมป้องกันโรค ,งานโรคไม่ติดต่อและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ,งานผู้พิการ,งานสุขภาพจิต ,งานยาเสพติด,งานคุ้มครองผู้บริโภค,งานคัดกรองโรคมะเร็ง,งานสาธารณสุขมูลฐานและหมู่บ้านจัดการสุขภาพ,งานบริการเยี่ยมบ้าน,งานระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ส่วนบริการในระดับทุติยภูมิเน้นในด้านการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพในระดับโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ครอบคลุมมิติการบริการ ประสานงาน สนับสนุนวิชาการ การนิเทศและประเมินผล

 

เวลาราชการ

จันทร์ - ศุกร์                 เวลา   08.00-16.00 น.


โทรศัพท์ 045-3991112  ต่อ 264 [ วันและเวลาทำการ ]

 

SMMHOSPITAL