หน่วยงาน สุขาภิบาลและป้องกันโรค ( Disease control and Sanitation )

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค  ให้การดูแลผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกแบบองค์รวม ผสมผสานงาน ส่งเสริม ควบคุม
ป้องกัน ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องปลอดภัย
  ประทับใจบริการ ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความเสมอภาค

จันทร์ - ศุกร์  08.00 - 16.00 น.

จันทร์      :: คัดกรองวัณโรค / ควบคุมป้องกันโรค / คลินิกเฉพาะโรค

อังคาร     :: คัดกรองวัณโรค / ควบคุมป้องกันโรค / คลินิกเฉพาะโรค

พุธ          :: คลินิกผู้ติดเชื้อ HIV / ควบคุมป้องกันโรค

พฤหัสบดี :: คัดกรองวัณโรค / ควบคุมป้องกันโรค / คลินิกเฉพาะโรค

ศุกร์         :: คลินิกวัณโรค / ควบคุมป้องกันโรค
===========================================================

เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 12.00 น.

เสาร์     :: คลินิกหนูน้อยวัยใส / ควบคุมป้องกันโรค

อาทิตย์ :: คลินิกเฉพาะโรค / ควบคุมป้องกันโรค

 

โทรศัพท์   045-399112  ต่อ  120   [วันและเวลาทำการ]

SMMHOSPITAL