บริบทขององค์กร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร

2.1 ขอบเขตของการให้บริการ
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ มีพื้นที่บริการสุขภาพในเขตอำเภอ ศรีเมืองใหม่ และอำเภอใกล้เคียง มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบได้แก่ การให้บริการสาธารณสุขในระดับ Primary Medical Care และ Secondary Medical Care ให้บริการผสมผสานด้านสุขภาพ โดยครอบคลุมการส่งเสริม ป้องกัน  การรักษา และฟื้นฟูสุขภาพ 
 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ผ่านการรับรองโรงพยาบาลคุณภาพและผ่านการรับรองโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ  ปี 2550
 การบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล ร่วมกับการบริหารเครือข่ายสถานีอนามัยโดยมีคณะกรรมการบริหาร CUP BOARD มี PCUในเครือข่ายทั้งหมด 18 แห่ง มีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประสานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

2.2 ประชากรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ประชาชนในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 65,480 คน และประชาชนเขตอำเภอใกล้เคียง : อำเภอโขงเจียม, อำเภอตาลสุม

2.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
(2) จำนวนบุคลากรจำแนกตามสาขาวิชาชีพที่สำคัญ

สาขา
Full time (คน)
Part time
(ชม./สัปดาห์)
 
ระดับปริญญา
ต่ำกว่าปริญญา[1]
-แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
4
0
 
-ทันตแพทย์
2
0
                          
-เภสัชกร
4
0
 
-พยาบาลวิชาชีพ
43
0
 
-พยาบาลเทคนิค
0
0
 
-เทคนิคการแพทย์
3
0
 
-รังสีเทคนิค
0
2
 
-กายภาพบำบัด
0
0
 
-สุขศึกษา
0
0
 
-โภชนาการ
0
0
 
-สังคมสงเคราะห์
0
0
 
-นักวิชาการสาธารณสุข
6
0
 
-นักจัดการทั่วไป
1
0
 
-เวชสถิติ
1
0
 

 
หมายเหตุ : นักวิชาการสาธารณสุข ขรก.2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 4 คน
               พยาบาลวิชาชีพ ขรก. 40 คน และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน


[1]หมายถึงการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร

(4) สัดส่วนภาระงานกับจำนวนบุคลากร (หรือชั่วโมงการทำงาน)
ผู้ป่วยนอกสาขา
ต่อช่วงเวลา[1]
จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย
ชม.ทำงาน OPD ของแพทย์
ผป.นอก / ชม.แพทย์
ทั่วไป
ต่อเดือน
8,981 คน
660 hr.
13.61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ป่วยใน
จำนวนผู้ป่วย
จำนวน RN ที่ขึ้นเวรทั้งหมด
สัดส่วนผู้ป่วย/พยาบาลวิชาชีพ
 
เฉลี่ยต่อวัน
เช้า
บ่าย
ดึก
เช้า
บ่าย
ดึก
ผู้ป่วยหนักทั้งหมด
-
 
 
 
 
 
 
ผู้ป่วยทั่วไปทั้งหมด
23
6
4
4
4:1
6:1
6:1
 
ผู้ปวยในสาขา