ความท้าทายขององค์กร

ความท้าทายที่สำคัญ

(1) โรคที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ 

1. DM type II เป็นโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยมากและมีแนวโน้มสูงขึ้น    
2. Dengue  Hemorrhagic  fever เป็นโรคที่มีอัตราป่วยทุกปีและมีความรุนแรงสูง   
3. Concussion  เป็นโรคที่มีความเสี่ยงและอัตราตายสูง มีแนวโน้มการเกิดสูงขึ้น
4. Acute Upper Respiratory Infection  เป็นโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยมาก ,มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและมีความรุนแรงสูงมากขึ้น
5. Diarrhea and Gastroenteritis มีจำนวนผู้ป่วยมากตลอดปี
6. COPD เป็นโรคที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น กลับมารักษาซ้ำมาก สูญเสียด้านเศรษฐกิจในการดูแล
7. TB ข้อจำกัดเรื่องสถานที่ในการดูแลและการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
8. Hypertension จำนวนมาก มีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงและรุนแรงมากขึ้น
9.งานอนามัยแม่และเด็ก พบโอกาสพัฒนาจากผลการประเมินโรงพยาบาลสายใยรัก ในปีที่ผ่านมา
10.CVA  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  
(2) โรคที่เป็นโอกาสพัฒนา หรือมีข้อจำกัดในการให้บริการ 
1.Chronic Obstructive Pulmonary Disease  กระบวนการดูแล ยังไม่ครอบคลุมในด้านการส่งเสริมสุขภาพ
2.มะเร็งทุกชนิด แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น กระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3.Acute Myocardial Infarction เป็นโรคที่มีความรุนแรงสูง มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและต้องส่งต่อ

 (3) เหตุการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
1. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และคณะบุคลากรที่เป็นแกนนำสำคัญของโรงพยาบาลเช่นทีมองค์กรแพทย์, ทีมศูนย์คุณภาพ, แกนนำทีมคร่อมสายงาน เป็นต้น ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ ต่อยอดนโยบายการพัฒนาเดิมให้มีความต่อเนื่อง
2. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์

(4) ปัญหาสำคัญที่โรงพยาบาลกำลังพยายามแก้ไข
1. ระบบสารสนเทศและ Data Center
2. Human Resource Development
3. Risk Management

(5) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ขององค์กร
1. การจัดหานักกายภาพบำบัด มาพัฒนาระบบการบริการเชิงรุก ฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เช่นผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นต้น
2. การเปิดบริการการแพทย์ทางเลือก เช่น นวดแผนไทยนอกเวลาราชการ
3. การจัดบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่ม Non UC: หน่วยราชการในอำเภอการพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้

กิจกรรม
เริ่มตั้งแต่
ผลลัพธ์/บทเรียน
OD
กรกฎาคม 2542
- พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
 
- ความมุ่งมั่นในการพัฒนา
 
 
- ความเป็นองค์กร
5 ส.
มีนาคม 2542
- พื้นฐานการพัฒนาด้านอื่นๆ เช่นการทำงานเป็นทีม
 
 
- ความเป็นระเบียบของอุปกรณ์อาคารสถานที่
- ปลูกฝังการพัฒนาสร้างนิสัยที่ดี 13 ข้อ
 
 
- ความภาคภูมิใจ ความสามัคคี รักในองค์กร และความเสียสละ
ESB
สิงหาคม 2543
มีนาคม 2545
-          พัฒนาพฤติกรรมบริการ,สร้างความตระหนัก
-          วัฒนธรรมองค์กร
-          ระเบียบการแต่งกาย,รูปแบบการพูดที่เหมาะสม
CQI
มีนาคม 2545
-          การพัฒนาที่ยังไม่ต่อเนื่อง
-          การพัฒนาที่มีการพยายามเชื่อมโยงแต่ยังไม่สมบูรณ์
Suggestion System
 
มิถุนายน 2545
-          การมองผู้ป่วยหรือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
-          วัฒนธรรมองค์กร การเปิดใจ การปรับปรุง
ระบบบริหารความเสี่ยง
มิถุนายน 2545
-          วางระบบการค้นหา ประเมิน จัดการ และรายงานความเสี่ยง
กิจกรรมทบทวนคุณภาพ
พฤศจิกายน 2545
-          วางรากฐานวัฒนธรรมการทบทวนการปฏิบัติงาน
Utilization Management
มกราคม 2546
-          ทบทวนการใช้ทรัพยากรในกิจกรรมสำคัญ เช่น การทบทวนการทำผ่าตัดคลอด เป็นต้น
รับการICV ครั้งที่ 1
19 พฤษภาคม 2546
-          ได้รับการประเมินจากองค์กรภายนอก (พรพ.) ทำให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
มหกรรมพัฒนาคุณภาพ
( CQI ) ครั้งที่ 1
11 ตุลาคม 2546
-          กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
-          มีความเข้าใจกระบวนการ เชื่อมโยงได้
รับการประเมินตามโครงการ 300 (บันไดขั้นที่ 1)
29 ตุลาคม 2546
-          ได้รับกิตติกรรมประกาศบันไดขั้นที่ 1
มหกรรมพัฒนาคุณภาพ
( CQI ) ครั้งที่ 2
10 เมษายน 2547
- กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระดับหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร , เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและกิจกรรมพัฒนามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
รับการเยี่ยมในโครงการHAHPH ครั้งที่ 1
16 กรกฎาคม 2547
-          กระตุ้นให้เกิดแนวคิดการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ต่อเนื่องโดยสหสาขาวิชาชีพ เกิดอย่างเป็นรูปธรรม
-          กระตุ้นแนวคิดการบูรณาการการพัฒนาผสมผสาน HAHPH
รับการเยี่ยมในโครงการHAHPH ครั้งที่ 2
6 พฤศจิกายน 2547
-          ต่อยอดและขยายการพัฒนาผสมผสานHAHPH
-          ทบทวนขอบเขตภารกิจของทีมพัฒนาฯระดับกลาง การวางแผนปฏิบัติการและการประเมินผลความก้าวหน้า
รับการเยี่ยมเพื่อรับรองบันไดขั้นที่ 2
1 กุมภาพันธ์ 2548
-          เพิ่มความชัดเจนของระบบ Clinical Risk และการจัดการ
-          การนำ Core Value และ concept ของ HAHPH มาใช้ในทุกหน่วยงาน
-          การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ต่อเนื่อง และสหสาขาวิชาชีพ
 
20 มีนาคม 2548
-          ได้รับกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่ 2 ของ HA
 
20 เมษายน 2548
-          ได้รับการรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ 2 ของกรมอนามัย
มหกรรมพัฒนาคุณภาพ
 (CQI) ครั้งที่ 3
9 ตุลาคม 2548
-          กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระดับหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร , เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและกิจกรรมพัฒนามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
รับการเยี่ยมICV รอบสุดท้าย
8 พฤศจิกายน 2548
-          ทีมให้ Recommendation
รับการ ACCREDITATION
15-16 พฤศจิกายน 2549
-          ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียว มุ่งมั่นแรงกล้า
พรพ.ประกาศรับรองผ่านHAและ HPH 
10 มีนาคม 2550
-          รับพระราชทานประกาศ ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการรพ.และทีมบริหารบางส่วน
เมษายน 2551
-          สื่อสารกับพรพ.
-          ถ่ายทอด สื่อสารกับผอก.และทีมงานใหม่
รพ.จัดทีมร่วมเป็นทีมพี่เลี้ยงกับรพ.3 แห่ง
ธันวาคม 2551
-          แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงพยาบาลบุณฑริก,สิรินธรและโขงเจียม
เตรียมรับการเยี่ยมเพื่อเรียนรู้ สปสช.ร่วมกับพรพ.
กพ.-พค.52
-          รพ.ประเมินตนเองตาม Overall Chapter Scoring
-          Gap Analysis PSG : SIMPLE
Set Action Plan ทุกระดับ
มหกรรม CQI
1-2 เมษายน 52
-          ทุกหน่วยงาน
มหกรรม CQI
7 เมษายน 53
-          ทุกหน่วยงาน
รับทีมเยี่ยมเพื่อเรียนรู้ ประเมินOverall Scoring
4 พฤษภาคม 53