ผลงานเด่น

1.ชนะเลิศการประกวด 5 ส.ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประเภทหน่วยงานขนาดเล็ก ประจำปี 2544

2.เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีผลงานด้านการออกกำลังกายดีเด่นระดับโซนและระดับจังหวัด โดยมีทีมวิทยากรเข้มแข็ง มีการดำเนินกิจกรรมในหน่วยงานมาตั้งแต่ปลายปี 43 และได้ขยายออกสู่ชุมชนเขตเทศบาลและระดับหมู่บ้าน จนถึงปัจจุบันมีการอบรมแกนนำหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านและมีการจัดกลุ่มออกกำลังกายกระจายในหลายสถานีอนามัย

3.สมัครเข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy Workplace) ระดับทอง ตามโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการรับรองระดับเงิน ในปี 2546

4. ผ่านการรับรอง Hospital Accreditation และ Health Promoting Hospital มีนาคม 2550

5. ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานงานบำบัดยาเสพติด ปี 2551