ทิศทางขององค์กร
ทิศทางองค์กร

(1) พันธกิจ
1.บริการองค์รวมอย่างมีคุณภาพ สู่ความยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2.พัฒนาระบบสุขภาพสารสนเทศให้มีมาตรฐาน
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายใต้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
4.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมองค์กรที่ดี

 (2) วิสัยทัศน์
เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำของจังหวัดอุบลราชธานี ภายในปี พ.ศ. 2555

 (3) ค่านิยม
ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยความรัก   ยึดหลักความปลอดภัย  ธำรงไว้ให้ยั่งยืน

3.2 วัตถุประสงค์และจุดเน้น
(1) แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการหลัก และตัวชี้วัด
 

แผนกุลยุทธ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการหลัก
ตัวชี้วัดโรงพยาบาล
เป้า
หมาย
ปี 50
ปี 51
ปี 52
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1.1การเพิ่มเสถียรภาพทางการเงิน การคลังและการมีระบบเผ้าระวังทางการเงินที่ดี
R1พัฒนางานการบริหารการเงิน และการควบคุมภายใน
-ดัชนีชี้วัดทางการเงินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
 
 
 
 
(1) Quick ratio
 
 
 
 
(2) Current ratio
 
 
 
 
-RW เฉลี่ยในภาพรวม
0.55
0.57
0.55
0.57
-ดัชนีการใช้พลังงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
 
 
 
 
แผนกุลยุทธ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการหลัก
ตัวชี้วัดโรงพยาบาล
เป้า
หมาย
ปี 50
ปี 51
ปี 52
 
1.2 โรงพยาบาลและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพชุมชนตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
R2พัฒนาเพื่อบรรลุผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล
-ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ KPI จังหวัด
 
 
 
 
-ระดับความสำเร็จในการนิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน
 
 
 
 
 
1.3 ภาคีเครือข่ายเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดีแก่ชุมชน
R3ส่งเสริมภาคีเครือข่ายเป็นหุ้นส่วนและร่วมจัดการระบบสุขภาพตามบริบทของโรงพยาบาล
-ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
1 หมู่บ้าน
1หมู่บ้าน
1หมู่บ้าน
1หมู่บ้าน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถสนับสนุนคุณภาพบริหารจัดการ ภายใต้หลักคุณธรรมและจริยธรรม
2.1 บุคลากรมีคุณภาพและองค์กรมีสุขภาวะ
R4 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตาม HR scorecard
- อัตราการพัฒนาบุคลากรตาม Trainning need
 
 
 
 
- ความสำเร็จในการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล
 
 
 
 
- ความสำเร็จในการประเมินสมรรถนะรายบุคคล
 
 
 
 
- ร้อยละผู้ให้บริการมีความผาสุกและพึงพอใจในการทำงาน
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
R5 พัฒนาการสื่อสารภายในโรงพยาบาล
- อัตราการส่งรายงานความเสี่ยงของหน่วยงาน
>80%
100%
_
_
3.2 ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการการบริหารจัดการ
R6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและเวชระเบียน
- อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียน
>80 %
77.07
72.74
70.65
3.3 องค์กรมีระบบการจัดการความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบบริการ
R7 ส่งเสริมการจัดการความรู้
- จำนวน CQI ระดับหน่วยงาน
1/หน่วย
1
1
1
 
- จำนวนงานวิจัยระดับโรงพยาบาล
-
-
-
2
แผนกุลยุทธ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการหลัก
ตัวชี้วัดโรงพยาบาล
เป้า
หมาย
ปี 50
ปี 51
ปี 52
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบคุณภาพบริการสุขภาพองค์รวมสู่ความยั่งยืน
4.1 ลดภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่สำคัญและโรคประจำถิ่น
R8 ดำเนินงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดต่อทางระบาดวิทยา
- อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จากค่ามาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
<20%
29.03
4.61
10.84
- อัตราความสำเร็จในการรักษา ผู้ป่วยวัณโรค success rate
>90%
96.88
91.88
97.14
4.2 ลดภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำคัญที่สามารถป้องกันได้
R9 ดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง
- อัตราการเข้ารับเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำตาลต่ำ
<5%
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๕o [ WebMaster :: siammax2000(AT)gmail.com ][045399-112 ต่อ 261]