ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวสารทั่วไป
เอกสารเผยแพร่
ผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม
เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ

ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 

สื่อสารประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หนังสือแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึงข้าราชการการเมือง ผู้บริหาร และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ

 

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) นโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ภาพปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ภาพรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายกิตติศักดิ์  อักษรวงศ์)

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ภาพหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายรุ่งเรือง  กิจผาติ)

การเผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ผ่านทาง facebook fanpage "ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข"

การเผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การเผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ผลงานวิชาการ

ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

อัลบั้มภาพ

วิดีโอ

ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน-โรคไตวายเรื้อรัง
อาหารและโภชนาการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

ผู้บริหาร

...
...

สมุดสุขภาพประชาชน (H4U)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม