ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน2018-06-01 13:32:46
2แบบฟอร์มการขอยืมเวชระเบียน หน่วยงานสิทธิบัตรและเวชระเบียน2018-06-01 13:40:58
3แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New)2018-06-01 13:12:10
4แบบฟอร์มขอนมุติซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 25662022-11-18 10:33:31
5แบบฟอร์มสวัสดิการ ปรับปรุง ปี 25652021-09-30 15:34:40
6ใบรายงานสาเหตุของการเจ็บป่วย (แนบใบลาป่วย )2018-06-01 13:33:10
7ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:29:00
8แบบฟอร์มรายงานกลับจากอบรม2018-06-01 13:26:35
9ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและศึกอบรมภายในประเทศ2018-06-01 13:32:18
10ใบสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว2018-06-01 13:34:29
11แบบฟอร์มใบเบิก ปีงบประมาณ 25662022-12-06 15:43:28
12ขออนุญาตไปราชการ2018-06-01 13:28:32
13ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2022-01-11 14:06:47
14ฟอร์มเอกสารงานสารบัญ2019-05-03 11:47:22
15ใบมอบหมายงาน2018-06-01 13:35:41
16แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง รพ.ศรีเมืองใหม่ ปี25642021-03-14 00:10:00
17แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ2018-06-01 13:35:10
18แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-03-06 12:06:24
19ใบขอย้าย2018-06-01 13:30:11
20แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New) ไฟล์ Word2019-01-21 09:39:26