ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน2018-06-01 13:32:46
2แบบฟอร์มการขอยืมเวชระเบียน หน่วยงานสิทธิบัตรและเวชระเบียน2018-06-01 13:40:58
3แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New)2018-06-01 13:12:10
4แบบฟอร์มสวัสดิการ ปรับปรุง ปี 25652021-09-30 15:34:40
5ใบรายงานสาเหตุของการเจ็บป่วย (แนบใบลาป่วย )2018-06-01 13:33:10
6ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:29:00
7แบบฟอร์มรายงานกลับจากอบรม2018-06-01 13:26:35
8ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและศึกอบรมภายในประเทศ2018-06-01 13:32:18
9ใบสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว2018-06-01 13:34:29
10ขออนุญาตไปราชการ2018-06-01 13:28:32
11ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2022-01-11 14:06:47
12ฟอร์มเอกสารงานสารบัญ2019-05-03 11:47:22
13ใบมอบหมายงาน2018-06-01 13:35:41
14แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง รพ.ศรีเมืองใหม่ ปี25642021-03-14 00:10:00
15แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ2018-06-01 13:35:10
16แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-03-06 12:06:24
17ใบขอย้าย2018-06-01 13:30:11
18แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New) ไฟล์ Word2019-01-21 09:39:26
19แบบฟอร์มใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เริ่มใช้ 1 ธ.ค. 25642021-03-31 08:59:56
20แบบยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่2019-05-03 13:33:27