Generic placeholder image

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ สัญญาณความดันโลหิตแบบภายนอกและเปอร์เซ็นความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(EKG)

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ สัญญาณความดันโลหิตแบบภายนอกและเปอร์เซ็นความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(EKG)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์เครื่องEKG.pdf

: 2020-01-14 : Admin 11