Generic placeholder image

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034ว 224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างประจำฯ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034ว 224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างประจำฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034ว 224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างประจำฯ.pdf

: 2020-03-16 : Admin 115