Generic placeholder image

ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย น้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย อุณหภูมิร่างกาย ปริมาณความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดพร้อมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   รายการ เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย  น้ำหนัก  ส่วนสูง  ดัชนีมวลกาย อุณหภูมิร่างกาย ปริมาณความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดพร้อมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน  จำนวน  1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศเผยแพร่เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย.pdf

: 2020-09-03 : Admin 160