Generic placeholder image

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายวัน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  และตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 

ประกาศโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายวัน

………………………………………………………………………………………..

 

            ตามที่โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายวัน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง

พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา โดยดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

                  ๑.  นายศิวาวุธ   นามปัญญา                    ผู้สอบได้

                  ๒.  น.ส.ณัฐฐาวีรนุช   บำรุง                      อันดับสำรอง

 

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

  1. นายสนธยา   คำมั่น                       ผู้สอบได้  
  2. นายสงัด  ชำนาญเวช                      อันดับสำรอง              

           ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพายาบาลศรีเมืองใหม่  หากไม่มารายงานตัวในวัน และเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์                                                               

                                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

: 2018-03-08 : Admin 708