Generic placeholder image

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก บรรจุเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก บรรจุเป็นลูกจ้างรายวัน  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

…………......................................…………………..

 

​​ตามประกาศ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่  อำเภอศรีเมืองใหม่  ลงวันที่ ๙  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างรายวัน  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานที่  ศูนย์ยานพาหนะ    กลุ่มงานบริการบริหารทั่วไป  จำนวน  ๑   ตำแหน่ง  เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่   ๗ มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

​​บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว   จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

​​        ๑.นายวุฒิพงษ์        จันทร์สอน   

​​        .นายกริชเพชร       งอยภูธร   

​​        .นายวิฑูรย์            เทียนเจริญ   

​​        .นายเทวัญ            ประดับศรี   

​​                  
ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น  มาทำการสอบคัดเลือก  ในวันที่     มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
-เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.    รายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือก ณ งานบุคลากร 
-เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป  เริ่มดำเนินการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๒   โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

 

​​จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

         ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๘   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

: 2019-01-18 : Admin 579