วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ :


เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำของจังหวัดอุบลราชธานี ภายในปี พ.ศ. 2555

พันธกิจ :

1.บริการองค์รวมอย่างมีคุณภาพ สู่ความยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2.พัฒนาระบบสุขภาพสารสนเทศให้มีมาตรฐาน
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายใต้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
4.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมองค์กรที่ดี

ค่านิยม :


ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยความรัก   ยึดหลักความปลอดภัย  ธำรงไว้ให้ยั่งยืน

เข็มมุ่ง

จุดเน้นการพัฒนา
1.พัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศ
2.ระบบความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ (Patient Safety Goal : SIMPLE)
3.บูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทุกมิติการให้บริการ ในทุกหน่วยบริการ