ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1แบบฟอร์มสวัสดิการ ปรับปรุง ปี 25652021-09-30 08:34:40
2แบบฟอร์มใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 25652021-03-31 01:59:56
3แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง รพ.ศรีเมืองใหม่ ปี25642021-03-13 17:10:00
4แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ ประจำเดือน ปี 25642020-09-30 08:42:05
5แบบยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่2019-05-03 06:33:27
6ฟอร์มเอกสารงานสารบัญ2019-05-03 04:47:22
7แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New) ไฟล์ Word2019-01-21 02:39:26
8แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-06-01 06:42:49
9แบบฟอร์มการขอยืมเวชระเบียน หน่วยงานสิทธิบัตรและเวชระเบียน2018-06-01 06:40:58
10ใบมอบหมายงาน2018-06-01 06:35:41
11แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ2018-06-01 06:35:10
12ใบสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว2018-06-01 06:34:29
13ใบรายงานสาเหตุของการเจ็บป่วย (แนบใบลาป่วย )2018-06-01 06:33:10
14ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน2018-06-01 06:32:46
15ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและศึกอบรมภายในประเทศ2018-06-01 06:32:18
16คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 06:31:54
17แบบใบขอยกเลิกวันลา2018-06-01 06:30:33
18ใบขอย้าย2018-06-01 06:30:11
19ใบสำคัญรับเงิน2018-06-01 06:29:26
20ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 06:29:00