ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1แบบยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่2019-05-03 13:33:27
2ฟอร์มเอกสารงานสารบัญ2019-05-03 11:47:22
3แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New) ไฟล์ Word2019-01-21 09:39:26
4ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบ25612018-12-13 11:06:28
5แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-06-01 13:42:49
6แบบฟอร์มการขอยืมเวชระเบียน หน่วยงานสิทธิบัตรและเวชระเบียน2018-06-01 13:40:58
7ใบมอบหมายงาน2018-06-01 13:35:41
8แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ2018-06-01 13:35:10
9ใบสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว2018-06-01 13:34:29
10ใบรายงานสาเหตุของการเจ็บป่วย (แนบใบลาป่วย )2018-06-01 13:33:10
11ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน2018-06-01 13:32:46
12ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและศึกอบรมภายในประเทศ2018-06-01 13:32:18
13คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:31:54
14แบบบันทึกขอเบิกเงินสวัสดิการ2018-06-01 13:31:03
15แบบใบขอยกเลิกวันลา2018-06-01 13:30:33
16ใบขอย้าย2018-06-01 13:30:11
17ใบสำคัญรับเงิน2018-06-01 13:29:26
18ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:29:00
19ขออนุญาตไปราชการ2018-06-01 13:28:32
20แบบฟอร์มรายงานกลับจากอบรม2018-06-01 13:26:35