ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1แบบฟอร์มขอนมุติซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 25672023-10-31 09:54:17
2แบบฟอร์มใบเบิก (แบบฟอร์มใหม่)2023-06-07 10:16:04
3ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2022-01-11 14:06:47
4แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง รพ.ศรีเมืองใหม่ ปี25642021-03-14 00:10:00
5แบบยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่2019-05-03 13:33:27
6ฟอร์มเอกสารงานสารบัญ2019-05-03 11:47:22
7แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New) ไฟล์ Word2019-01-21 09:39:26
8แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-06-01 13:42:49
9แบบฟอร์มการขอยืมเวชระเบียน หน่วยงานสิทธิบัตรและเวชระเบียน2018-06-01 13:40:58
10ใบมอบหมายงาน2018-06-01 13:35:41
11แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ2018-06-01 13:35:10
12ใบสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว2018-06-01 13:34:29
13ใบรายงานสาเหตุของการเจ็บป่วย (แนบใบลาป่วย )2018-06-01 13:33:10
14ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน2018-06-01 13:32:46
15ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและศึกอบรมภายในประเทศ2018-06-01 13:32:18
16คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:31:54
17แบบใบขอยกเลิกวันลา2018-06-01 13:30:33
18ใบขอย้าย2018-06-01 13:30:11
19ใบสำคัญรับเงิน2018-06-01 13:29:26
20ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:29:00