ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1แบบฟอร์มใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 25642021-01-06 10:31:04
2แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ ประจำเดือน ปี 25642020-09-30 15:42:05
3แบบยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่2019-05-03 13:33:27
4ฟอร์มเอกสารงานสารบัญ2019-05-03 11:47:22
5แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New) ไฟล์ Word2019-01-21 09:39:26
6แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-06-01 13:42:49
7แบบฟอร์มการขอยืมเวชระเบียน หน่วยงานสิทธิบัตรและเวชระเบียน2018-06-01 13:40:58
8ใบมอบหมายงาน2018-06-01 13:35:41
9แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ2018-06-01 13:35:10
10ใบสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว2018-06-01 13:34:29
11ใบรายงานสาเหตุของการเจ็บป่วย (แนบใบลาป่วย )2018-06-01 13:33:10
12ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน2018-06-01 13:32:46
13ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและศึกอบรมภายในประเทศ2018-06-01 13:32:18
14คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:31:54
15แบบบันทึกขอเบิกเงินสวัสดิการ2018-06-01 13:31:03
16แบบใบขอยกเลิกวันลา2018-06-01 13:30:33
17ใบขอย้าย2018-06-01 13:30:11
18ใบสำคัญรับเงิน2018-06-01 13:29:26
19ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:29:00
20ขออนุญาตไปราชการ2018-06-01 13:28:32