อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

แจ้งแนวทางและขั้นตอนวิธีการจัดหา


คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ-กรมธนารักษ์


มาตรการป้องกันทุจริตในกระบวนการเบิกจ่าย


ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล


ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ


บทบาทอำนาจหน้าที่โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่และ
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง