กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและคู่มือปฏิบัติงาน

1.กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. 2562

2.พระกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

3.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

4.พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

5.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

6.พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

7.พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

8.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

9.พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

10.พระราชบัญญัติความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

11.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

12.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

13.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

14.พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

15.พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531

16.พระราชบัญญัติป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติม

17.พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

18.พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

19.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

20.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

21.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535

22.พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559

23.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

24.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

25.พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม

26.พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

27.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.2551

28.ระเบียบนโยบายและคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ

29.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

30.คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ ฉบับปรับปรุง

31.กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

-> ขอให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา

-> คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที

-> ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2557

-> ประกาศคณะกรรมการ ป_ป_ช_ เรื่อง การกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม ฯ

-> แผ่นพับ ป้องกันการให้สินบน (ABAS)

-> พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

-> มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน

-> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526