ตารางการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ เป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ขนาด 60 เตียง  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  แบ่งการให้บริการ  ดังนี้

1.งานบริการผู้ป่วยนอก  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:00 - 16:00 น.
 • วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการเวลา 08:00 - 16:00 น.

 • 2.คลินิกกายภาพบำบัด ให้บริการ

 • [วัน/เวลาราชการ] วันจันทร์ - ศุกร์  เปิดให้บริการเวลา   08.00 น. - 16.00 น.
 • [นอกเวลาราชการ] วันอังคาร  เปิดให้บริการเวลา 16.00 น. - 20.00 น.
 • [นอกเวลาราชการ] วันพฤหัสบดี  เปิดให้บริการเวลา 16.00 น. - 20.00 น.
 • [นอกเวลาราชการ] วันเสาร์  เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. - 12.00 น.

 • 3.คลินิกเฉพาะโรค ให้บริการ

 • วันจันทร์ คลินิกผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
 • วันอังคาร  คลินิกหญิงตั้งครรภ์และตรวจอัลตราซาวด์โดยแพทย์
 • วันพุธ
 • วันพฤหัสบดี คลินิกผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
 • วันศุกร์ คลินิกจิตเวช

 • 4.งานทันตกรรม/ทำฟัน

 • [วัน/เวลาราชการ] วันจันทร์ - ศุกร์  เปิดให้บริการเวลา   08.00 น. - 16.00 น.
 • [นอกเวลาราชการ] วันอังคาร - พฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น.
 • [นอกเวลาราชการ] วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น

 • 5.หน่วยงาน เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

 • วันจันทร์ ฝากครรภ์รายใหม่
 • วันอังคาร ฝากครรภ์รายเก่า
 • วันพุธ ฉีดวัคซีนเด็ก
 • วันพฤหัสบดี โรคเรื้อรัง

 • 6.ขั้นตอนการรับบริการ

  บัตรใหม่

 • 1. กรอกประวัติใหม่
 • 2. ยื่นบัตรประชาชน  บัตรแสดงสิทธ์การรักษาใบสูติบัตร (ใบแจ้งเกิดเด็ก) หรือ ทะเบียนบ้าน
 • 3.  รับบัตรคิว

 • 4.  ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  วัดความดัน
 • 5.  นั่งรอเรียกคิว
 • บัตรเก่า

 • 1. ยื่นบัตร รพ. ศรีเมืองใหม่ บัตรแสดงสิทธ์การรักษา บัตรประชาชน
 • 2. รับบัตรประชาชน
 • 3. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน
 • 4. นั่งรอเรียกคิว

 • 7. โรคอัมพฤกษ์ ทุกนาที คือ  “ชีวิต”เร็วก็รอด ปลอดอัพพาต

  ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้มาโรงพยาบาลทันที

  = ปากเบี้ยว ทันที

  = แขน ขา ไม่มีแรง ทันที

  = พูดไม่ชัด คิดคำพูดไม่ออก ทันที

  ให้รีบไปแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลใกล้บ้าน    หรือโทร  1669

  ทำไมต้องมาโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

 • 1. โรคอัมพาตรักษาเร็ว  จะให้มีผลการรักษาดีกว่ามาช้า
 • 2. สมองส่วนที่กำลังขาดเลือดมาเลี้ยง  เลือดจะกลับมาเลี้ยงดีขึ้น
 • 3. อาการอัมพาตมีโอกาสหายเป็นปกติ