ตารางการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ เป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ขนาด 60 เตียง  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  แบ่งการให้บริการ  ดังนี้

  งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (Emergency) เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง   [ โทรศัพท์ 045399-112 ต่อ 107 ]

1.งานบริการผู้ป่วยนอก  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  [ โทรศัพท์ 045399-112 ต่อ 226,259 ]

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:00 - 16:00 น. / นอกเวลา 16:00 - 20:00 น.
 • วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการเวลา 08:00 - 12:00 น.

 • 2.คลินิกกายภาพบำบัด ให้บริการ   [ โทรศัพท์ 045399-112 ต่อ 165 ]

 • [วัน/เวลาราชการ] วันจันทร์ - ศุกร์  เปิดให้บริการเวลา   08.00 น. - 16.00 น.
 • [นอกเวลาราชการ] วันอังคาร  เปิดให้บริการเวลา 16.00 น. - 20.00 น.
 • [นอกเวลาราชการ] วันพฤหัสบดี  เปิดให้บริการเวลา 16.00 น. - 20.00 น.
 • [นอกเวลาราชการ] วันเสาร์  เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. - 12.00 น.

 • 3.คลินิกเฉพาะโรค ให้บริการ   [ โทรศัพท์ 045399-112 ต่อ 100 ]

 • วันจันทร์ คลินิกผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เปิดให้บริการเวลา   08.00 น. - 16.00 น.
 • วันอังคาร  คลินิกหญิงตั้งครรภ์และตรวจอัลตราซาวด์โดยแพทย์ เปิดให้บริการเวลา   08.00 น. - 16.00 น. ์
 • วันพุธ / ทุกวันพุธแรกของเดือน คลินิกกัญชาทางการแพทย์ 08:30 - 12:00 น. โทร 045399-112 ต่อ 113
 • วันพฤหัสบดี คลินิกผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เปิดให้บริการเวลา   08.00 น. - 16.00 น.
 • วันศุกร์ คลินิกจิตเวช เปิดให้บริการเวลา   08.00 น. - 16.00 น.

 • 4.งานทันตกรรม/ทำฟัน   [ โทรศัพท์ 045399-112 ต่อ 106 ]

 • [วัน/เวลาราชการ] วันจันทร์ - ศุกร์  เปิดให้บริการเวลา   08.00 น. - 16.00 น.
 • [นอกเวลาราชการ] วันอังคาร - พฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น.
 • [นอกเวลาราชการ] วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น

 • 5.หน่วยงาน เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน   [ โทรศัพท์ 045399-112 ต่อ 331 ]

 • วันจันทร์ ฝากครรภ์รายใหม่ เปิดให้บริการเวลา   08.00 น. - 12.00 น.
 • วันอังคาร การวางแผนครอบครัว เปิดให้บริการเวลา   08.00 น. - 12.00 น.
 • วันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน ฉีดวัคซีนเด็ก เปิดให้บริการเวลา   08.00 น. - 12.00 น.
 • วันศุกร์ ฝากครรภ์รายเก่า เปิดให้บริการเวลา   08.00 น. - 12.00 น.

 • 6.ขั้นตอนการรับบริการ

  บัตรใหม่

 • 1. กรอกประวัติใหม่
 • 2. ยื่นบัตรประชาชน  บัตรแสดงสิทธ์การรักษาใบสูติบัตร (ใบแจ้งเกิดเด็ก) หรือ ทะเบียนบ้าน
 • 3.  รับบัตรคิว

 • 4.  ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  วัดความดัน
 • 5.  นั่งรอเรียกคิว
 • บัตรเก่า

 • 1. ยื่นบัตร รพ. ศรีเมืองใหม่ บัตรแสดงสิทธ์การรักษา บัตรประชาชน **ต้องนำมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ
 • 2. รับบัตรประชาชน
 • 3. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน
 • 4. นั่งรอเรียกคิว

 • 7. โรคอัมพฤกษ์ ทุกนาที คือ  “ชีวิต”เร็วก็รอด ปลอดอัพพาต

  ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้มาโรงพยาบาลทันที

  = ปากเบี้ยว ทันที

  = แขน ขา ไม่มีแรง ทันที

  = พูดไม่ชัด คิดคำพูดไม่ออก ทันที

  ให้รีบไปแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลใกล้บ้าน    หรือโทร  1669

  ทำไมต้องมาโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

 • 1. โรคอัมพาตรักษาเร็ว  จะให้มีผลการรักษาดีกว่ามาช้า
 • 2. สมองส่วนที่กำลังขาดเลือดมาเลี้ยง  เลือดจะกลับมาเลี้ยงดีขึ้น
 • 3. อาการอัมพาตมีโอกาสหายเป็นปกติ