ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

INFORMATION SYSTEM FOR HOSPITAL

แพลตฟอร์มหมอพร้อม-ระบบสุขภาพดิจิตัล
MIS INTERNET [ระบบออนไลน์]
MIS INTRANET [ใช้งานได้เฉพาะในโรงพยาบาล]
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล