ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1แบบฟอร์มใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 25652021-03-31 08:59:56
2แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง รพ.ศรีเมืองใหม่ ปี25642021-03-14 00:10:00
3แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ ประจำเดือน ปี 25642020-09-30 15:42:05
4แบบยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่2019-05-03 13:33:27
5ฟอร์มเอกสารงานสารบัญ2019-05-03 11:47:22
6แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New) ไฟล์ Word2019-01-21 09:39:26
7แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-06-01 13:42:49
8แบบฟอร์มการขอยืมเวชระเบียน หน่วยงานสิทธิบัตรและเวชระเบียน2018-06-01 13:40:58
9ใบมอบหมายงาน2018-06-01 13:35:41
10แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ2018-06-01 13:35:10
11ใบสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว2018-06-01 13:34:29
12ใบรายงานสาเหตุของการเจ็บป่วย (แนบใบลาป่วย )2018-06-01 13:33:10
13ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน2018-06-01 13:32:46
14ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและศึกอบรมภายในประเทศ2018-06-01 13:32:18
15คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:31:54
16แบบบันทึกขอเบิกเงินสวัสดิการ2018-06-01 13:31:03
17แบบใบขอยกเลิกวันลา2018-06-01 13:30:33
18ใบขอย้าย2018-06-01 13:30:11
19ใบสำคัญรับเงิน2018-06-01 13:29:26
20ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:29:00