ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1แบบฟอร์มขอนมุติซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับปรุง15-9-66)2023-07-22 15:05:47
2แบบฟอร์มสวัสดิการ ปรับปรุง ปี 25662023-06-22 13:35:34
3แบบฟอร์มใบเบิก (แบบฟอร์มใหม่)2023-06-07 10:16:04
4ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2022-01-11 14:06:47
5แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง รพ.ศรีเมืองใหม่ ปี25642021-03-14 00:10:00
6แบบยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่2019-05-03 13:33:27
7ฟอร์มเอกสารงานสารบัญ2019-05-03 11:47:22
8แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New) ไฟล์ Word2019-01-21 09:39:26
9แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-06-01 13:42:49
10แบบฟอร์มการขอยืมเวชระเบียน หน่วยงานสิทธิบัตรและเวชระเบียน2018-06-01 13:40:58
11ใบมอบหมายงาน2018-06-01 13:35:41
12แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ2018-06-01 13:35:10
13ใบสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว2018-06-01 13:34:29
14ใบรายงานสาเหตุของการเจ็บป่วย (แนบใบลาป่วย )2018-06-01 13:33:10
15ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน2018-06-01 13:32:46
16ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและศึกอบรมภายในประเทศ2018-06-01 13:32:18
17คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:31:54
18แบบใบขอยกเลิกวันลา2018-06-01 13:30:33
19ใบขอย้าย2018-06-01 13:30:11
20ใบสำคัญรับเงิน2018-06-01 13:29:26