ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
21แบบยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่2019-05-03 06:33:27
22แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ ประจำเดือน ปี 25642020-09-30 08:42:05
23แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง รพ.ศรีเมืองใหม่ ปี25642021-03-13 17:10:00
24แบบฟอร์มใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 25652021-03-31 01:59:56
25แบบฟอร์มสวัสดิการ ปรับปรุง ปี 25652021-09-30 08:34:40