ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-03-06 12:06:24
2ใบส่งซ่อม/จัดทำ2018-06-01 13:08:32
3แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New)2018-06-01 13:12:10
4แบบฟอร์มรายงานกลับจากอบรม2018-06-01 13:26:35
5ขออนุญาตไปราชการ2018-06-01 13:28:32
6ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:29:00
7ใบสำคัญรับเงิน2018-06-01 13:29:26
8ใบขอย้าย2018-06-01 13:30:11
9แบบใบขอยกเลิกวันลา2018-06-01 13:30:33
10แบบบันทึกขอเบิกเงินสวัสดิการ2018-06-01 13:31:03
11คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:31:54
12ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและศึกอบรมภายในประเทศ2018-06-01 13:32:18
13ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน2018-06-01 13:32:46
14ใบรายงานสาเหตุของการเจ็บป่วย (แนบใบลาป่วย )2018-06-01 13:33:10
15ใบสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว2018-06-01 13:34:29
16แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ2018-06-01 13:35:10
17ใบมอบหมายงาน2018-06-01 13:35:41
18แบบฟอร์มการขอยืมเวชระเบียน หน่วยงานสิทธิบัตรและเวชระเบียน2018-06-01 13:40:58
19แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-06-01 13:42:49
20แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New) ไฟล์ Word2019-01-21 09:39:26