ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ขออนุญาตไปราชการ2018-06-01 13:28:32
2คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:31:54
3ฟอร์มเอกสารงานสารบัญ2019-05-03 11:47:22
4แบบฟอร์มการขอยืมเวชระเบียน หน่วยงานสิทธิบัตรและเวชระเบียน2018-06-01 13:40:58
5แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-03-06 12:06:24
6แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-06-01 13:42:49
7แบบฟอร์มขอนมุติซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับปรุง15-9-66)2023-07-22 15:05:47
8แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง รพ.ศรีเมืองใหม่ ปี25642021-03-14 00:10:00
9แบบฟอร์มรายงานกลับจากอบรม2018-06-01 13:26:35
10แบบฟอร์มสวัสดิการ ปรับปรุง ปี 25662023-06-22 13:35:34
11แบบฟอร์มใบเบิก (แบบฟอร์มใหม่)2023-06-07 10:16:04
12แบบยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่2019-05-03 13:33:27
13แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ2018-06-01 13:35:10
14แบบใบขอยกเลิกวันลา2018-06-01 13:30:33
15แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New)2018-06-01 13:12:10
16แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New) ไฟล์ Word2019-01-21 09:39:26
17ใบขอย้าย2018-06-01 13:30:11
18ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน2018-06-01 13:32:46
19ใบมอบหมายงาน2018-06-01 13:35:41
20ใบรายงานสาเหตุของการเจ็บป่วย (แนบใบลาป่วย )2018-06-01 13:33:10