ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ขออนุญาตไปราชการ2018-06-01 13:28:32
2คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล2018-06-01 13:31:54
3ฟอร์มเอกสารงานสารบัญ2019-05-03 11:47:22
4แบบฟอร์มการขอยืมเวชระเบียน หน่วยงานสิทธิบัตรและเวชระเบียน2018-06-01 13:40:58
5แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-03-06 12:06:24
6แบบฟอร์มการเขียนโครงการ2018-06-01 13:42:49
7แบบฟอร์มขอนมุติซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 25672023-10-31 09:54:17
8แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง รพ.ศรีเมืองใหม่ ปี25642021-03-14 00:10:00
9แบบฟอร์มรายงานกลับจากอบรม2018-06-01 13:26:35
10แบบฟอร์มใบเบิก (แบบฟอร์มใหม่)2023-06-07 10:16:04
11แบบยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่2019-05-03 13:33:27
12แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ2018-06-01 13:35:10
13แบบใบขอยกเลิกวันลา2018-06-01 13:30:33
14แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New)2018-06-01 13:12:10
15แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New) ไฟล์ Word2019-01-21 09:39:26
16ใบขอย้าย2018-06-01 13:30:11
17ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน2018-06-01 13:32:46
18ใบมอบหมายงาน2018-06-01 13:35:41
19ใบรายงานสาเหตุของการเจ็บป่วย (แนบใบลาป่วย )2018-06-01 13:33:10
20ใบสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว2018-06-01 13:34:29