Generic placeholder image

รายงานผลการติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันแก้ไขความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานผลการติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันแก้ไขความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่   ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ รายงานผลการติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันแก้ไขความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓.pdf

: 2020-02-28 : Admin 182