Generic placeholder image

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ การปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่  การปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ รายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ การปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพ.pdf

: 2020-02-28 : Admin 376