Generic placeholder image

ประกาศโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญและ พกส. ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีมากรอบการประเมิน ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญและ พกส. ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีมากรอบการประเมิน ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

: 2020-12-14 : Admin 1193