โรงพยาบาลจัดงานวันไตโลก “สตรีไทย ไต strong” (World Kidney Day) ปี 2561

โรงพยาบาลจัดงานวันไตโลก “สตรีไทย ไต strong” (World Kidney Day) ปี 2561

2018-03-06 โรงพยาบาลศรีเมืิองใหม่